Pirkimo taisyklės apibrėžia prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje VEJUTECHNIKA.LT sąlygas.

 1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje VEJUTECHNIKA.LT(toliau – Pirkėjas), ir UAB „DOJUS agro“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 1. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis neturigalimybės teikti užsakymo.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (Užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

 1. Pardavėjo teisės

3.1. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

3.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo dienos.

3.3.Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir kompensuoti su tuo susijusius Pirkėjo tiesioginius nuostolius.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

3.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.2.Pardavėjas įsipareigoja nustatytais terminais pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 15(penkiolika) dienųir visais atvejais atšaukti užsakymą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 1. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasi šioseTaisyklėse ir kituose Pardavėjo elektroninės parduotuvės informacinėse skiltyse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo – pardavimo sudarymo dienos.

5.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ir priimti užsakytas prekes.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo paskyros duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

6.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.5 Kliento įsipareigojimas dėl iš Pardavėjo gautų prekių naudojimo:

6.5.1. laikytis ir užtikrinti, kad jo kontroliuojamos įmonės bei su Klientu susiję asmenys laikytųsi, Sankcijų*;

6.5.2. užtikrinti, kad dėl Kliento veiksmų ar neveikimo (įskaitant, bet neapsiribojant, iš Pardavėjo gautų prekių naudojimą);

6.5.2. nebūtų pažeidžiamos Sankcijos ir (arba) Klientas ir (arba) su Klientu susiję asmenys ir (arba) Pardavėjas nebūtų laikomas pažeidusiu Sankcijas;

6.5.3. užtikrinti, kad su Klientu susiję asmenys nesiimtų jokių veiksmų, jeigu dėl tokių veiksmų (ar neveikimo) Klientas ir (arba) su Klientu susiję asmenys ir (arba) Pardavėjas pažeistų Sankcijas ar kiltų reali grėsmė jas pažeisti;

6.5.4. su bet kokiu asmeniu ar teisine struktūra, kuriai taikomos Sankcijos, neužmegzti jokių komercinių santykių ir nesiimti bendros veiklos, o jeigu tokių komercinių santykių esama – nedelsiant juos nutraukti arba stabdyti įsipareigojimų pagal juos vykdymą;

6.5.4. užtikrinti, kad per 3 (tris) darbo dienas nuo Pardavėjo pareikalavimo dienos Pardavėjui būtų atlygintos visos išlaidos ir nuostoliai dėl bet kokio skundo, ieškinio, patikrinimo, bylos, proceso, tyrimo ar kito veiksmo, susijusio su bet kokiu faktiniu ar tariamu Sankcijų pažeidimu;

6.5.4. nedelsdamas informuoti apie šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą arba realią grėsmę joms atsitikti bei pateikti Pardavėjui visą susijusią informaciją;

6.5.5. bendradarbiauti su Pardavėju ir teikti jam visą informaciją, reikalingą muitinės ar kitų už sankcijų įgyvendinimą atsakingų institucijų patikrinimams;

6.5.6. užtikrinti, kad tapačios (6.5.1.)-( 6.5.5.) punktuose nustatytiems įsipareigojimams pareigos būtų įtrauktos į Kliento sutartis dėl iš Pardavėjo įsigytų prekių įsigijimo ar kitokio naudojimo ir Kliento kontrahentai įsipareigotų tokių laikytis;

* Sankcijos – ribojamosios priemonės, nustatytos Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, taip pat bet kurių Pardavėjo pasirinktų valstybių ir (arba) tarptautinių organizacijų ar institucijų, prieš valstybes, asmenis bei teisines struktūras, kurie pažeidžia žmogaus teises, kelia etninius, teritorinius ar religinius konfliktus, remia terorizmą ar pažeidžia kitas tarptautines normas ar principus.

 1. Atsiskaitymas

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

7.2. Už elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

7.2.2. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga.

7.3. Pasirinkę atsiskaitymo būdą elektronine bankininkyste, atsiskaitysite už prekes per Paysera (mokėjimai.lt) sistemą. Per Paysera (mokėjimai.lt) gali atsiskaityti Pirkėjai, esantys bent vieno toliau nurodyto banko klientas: DNB bankas, Swedbank, Citadele, Danske bankas, SEB bankas, Nordea, Šiaulių bankas.

7.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 7.2.2. punktuose įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo pagal anuliuotą užsakymą sumokėtos sumos.

 1. Pristatymo informacija

8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų prekių pateikimo būdų:

8.1.1. Prekių atsiėmimas UAB „DOJUS agro“ pardavimo centruose;

8.1.2. Prekes pristatant į namus.

8.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka Prekių atsiėmimą pardavimo centruose, jis privalo atsiimti prekes ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas viename žemiau nurodytų ir Pirkėjo pasirinktųpardavimų centrų:

8.2.1. VILNIUJE – Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. LT -14180, darbo laikas I-V 8 – 17 val., VI 8-17 val., (8-37) 750 260, Vieta “Google Maps” žemėlapyje;

8.2.2. KAUNE – Juodonių k., Babtų sen., Kauno r. sav. LT -54336,darbo laikas I-V 8 – 17 val., Tel.: (8-5) 240 40 02, Vieta “Google Maps” žemėlapyje;

8.2.3. ŠIAULIUOSE – Aplinkkelio g. 85, Vijolių k., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav., LT -76153, darbo laikas I-V 8 – 17 val., Tel. (8-41) 547 545, Vieta “Google Maps” žemėlapyje.

8.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

8.3.1. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;

8.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.3.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.4. Prekės pristatymo terminas pradedamas skaičiuotis nuo pinigų įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos ir prekės pristatomos per 3 (tris) darbo dienas, jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje, arba per 7 (septynias) darbo dienos jei prekes reikia užsakyti iš gamintojo. Apie trumpesnius ar ilgesnius prekės pristatymo terminus Pirkėjas informuojamas Pirkėjo pateiktais kontaktais (elektroniniu paštu ir SMS pranešimu).

8.5. Prekių pristatymo informacija pateikiama ČIA.

8.6. Priimdamas ar atsiimdamas užsisakytas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos (-ų) būklę bei pasirašyti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo-priėmimo metu Pirkėjas pastebi siuntos ir/ar prekės (-ių) išorinės išvaizdos pažeidimus, prekės (-ių) komplektacijos neatitikimus, jis taipažymi sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, kuris pristatė (pateikė) siuntą, surašydamas laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/ neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl:

8.6.1. prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas;

8.6.2. prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

8.8. Jei Pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį.

 1. Prekių kokybės garantija

9.1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

9.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę elektroninėje parduotuvėje;

9.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

9.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

9.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

9.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

 1. Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties

10.1. Pirkėjas (vartotojas) nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pirkimo – pardavimo sudarymo dienos turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš LR CK 6.22810 2 d. išvardintų sutarčių.

10.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša el. paštu [email protected] arba raštu vienu iš šių būdų:

10.2.1. užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą

10.2.2. pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

10.3. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas patvirtina Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

10.4. Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos išsiųsti ar perduoti prekes Pardavėjui.

10.5. Grąžinus prekę Pardavėjui, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos grąžina visas Pirkėjo sumokėtas sumas, įskaitant prekių pristatymo išlaidas.Pirkėjui negrąžinamos prekių pristatymo išlaidos, jei Pirkėjas pasirinko ne pigiausią perdavimo būdą.

10.6. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės gražinimo išlaidos.

10.7. Pirkėjas taip pat atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų nebūtinų prekės pobūdžio, savybėms ir veikimui nustatyti, prekės komplektacijos neatitikimus, pakuotės pažeidimą, prekės naudojimą.

 1. Garantijos ir grąžinimai

11.1. Prekės grąžinamos ar keičiamos Pirkėjo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje Pirkėjui patogioje vietoje.

11.2. Gražinama/keičiama Prekė turi atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

11.2.1. grąžinama/ keičiama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.2.2. prekė turi būti nesugadinta;

11.2.3. prekė turi būti nenaudota, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei nepraradus prekinės išvaizdos (nepažeista prekė, nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir pan.);

11.2.4. grąžinama/ keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjui pristatyta.

11.3. Pirkėjas el. paštu [email protected] raštu kontaktuose nurodytu adresu, pateikia Pirkėjui rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą ir pavardę, užsakymo Nr., prekės pavadinimą ir kainą, sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti grąžinti pinigai, ir priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš LR CK 6.362 str. (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 str. 7 d. (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų.

11.4. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas (sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

11.5. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778; TAR, 2014-07-28, Nr. 2014-10565) negrąžinamos ir neįkeičiamos žemiau nurodytos tinkamos kokybės prekės:

11.5.1. mašinos ir mechaniniai įrenginiai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);

11.5.2. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548).

11.6. Pardavėjas gavęs prekę ir įsitikinę, kad prekė atitinka aukščiau nurodytas sąlygas, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo prekės priėmimo grąžina pinigus į Pirkėjo nurodytą sąskaitą arba pakeičia prekę kita preke.

11.7. Jeigu grąžinama nepatikusi prekė (nepatiko nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) kuomet yra grąžinami pinigai už prekę ar prekė yra keičiama kita preke, siuntimo išlaidos nėra kompensuojamos. Kai grąžinama nekokybiška prekė, UAB „DOJUS agro“ įsipareigoja kompensuoti siuntimo išlaidas.

 1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei elektroninėje parduotuvėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis elektronine parduotuve tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 1. Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui elektroninės parduotuvės apatinėje dalyje nurodytais kontaktais, el. paštu [email protected] teikia telefonu(8-37) 750 260.

 1. Baigiamosios nuostatos

14.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.4. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.